Warunki wstępne dla kandydatów

na kursy VT1+VT2, PT1+PT2, MT1+MT2

zgodne z normą PN-EN ISO 9712

1. wykształcenie – kandydat powinien posiadać:
wykształcenie zawodowe techniczne z zakresu obróbki metali i minimum 1,5 roku praktyki w prowadzeniu badań nieniszczących w metodzie, w której stara się o przyjęcie na kurs pod nadzorem kwalifikowanych osób. Kandydat może posiadać wykształcenie zawodowe innej specjalności, lecz musi wtedy dodatkowo uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej przed komisją ośrodka szkoleniowego, sprawdzającej jego podstawową znajomość zagadnień związanych z obróbką metali; 
 lub  
średnie wykształcenie techniczne z zakresu obróbki metali; 
 lub
może posiadać średnie wykształcenie ogólne lub innej specjalności, lecz musi uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej przed komisją ośrodka szkoleniowego, sprawdzającej jego znajomość zagadnień związanych z obróbką metali. 
Kandydaci do szkolenia na kursach badań nieniszczących zobowiązani są posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu matematyki oraz podstawową wiedzę o materiałach i procesach ich przetwarzania. 
 

2. zaświadczenie o teście widzenia – kandydat musi posiadać wystawione przez lekarza pozytywne wyniki badań ostrości widzenia i rozróżnialności kolorów (nie starsze niż rok od daty wystawienia - formularz "Zaświadczenie o teście widzenia")

 

3. praktyka - dla uzyskania certyfikatu kompetencji personelu badań nieniszczących (VT, PT, MT) wymagana jest praktyka przemysłowa w prowadzeniu badań nieniszczących w danej metodzie. Osoby starające się o uprawnienia 1. i 2. stopnia powinny wykazać się minimalną 4-miesięczną praktyką przemysłową we wnioskowanej metodzie i sektorze. W przypadku, gdy część praktyki przemysłowej nabywana będzie przez kandydata po pozytywnym zdaniu egzaminu, to jego wyniki pozostają ważne 2 lata od daty egzaminu lub do czasu uzyskania wymaganej całkowitej praktyki w zależności, która wartość jest większa. 

Dokumenty wymagane na kursie i egzaminie: 
1. Wniosek o wydanie certyfikatu potwierdzony przez pracodawcę lub niezależnego weryfikatora (formularz)
2. Zaświadczenie o teście widzenia potwierdzone przez lekarza okulistę lub optyka (formularz)
3. Zdjęcie legitymacyjne 
4. Kserokopia świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły/uczelni 
5. Potwierdzenie wpłaty za szkolenie z egzaminem. 

Czas trwania kursu: 
VT1+VT2 : szkolenie teoretyczne i praktyczne - 4 dni, egzamin - 1 dzień
PT1+PT2 : szkolenie teoretyczne i praktyczne - 5 dni, egzamin - 1 dzień
MT1+MT2 : szkolenie teoretyczne i praktyczne - 5 dni, egzamin - 1 dzień.

Dokumenty wydawane po zaliczonym szkoleniu i zdanym egzaminie: 
1. Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu 
2. Zaświadczenie o zdanym egzaminie 
3. Certyfikat kompetencji 2. stopnia 
4. Legitymacja specjalisty badań nieniszczących 
5. Umowa. 

Zakres certyfikatu: 
VT1+VT2
Sektory przemysłowe: PW - wytwarzanie, PE - badania przed i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem 
Sektory związane z wyrobem: (w) - złącza spajane, (wp) - wyroby przerabiane plastycznie oprócz odkuwek, (t) – rury różnych średnic i grubości ścianek, (c) – odlewy, (f) – odkuwki. 
PT1+PT2 
Sektory przemysłowe: PW - wytwarzanie, PE - badania przed i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem 
Sektory związane z wyrobem: (w) - złącza spajane, (wp) - wyroby przerabiane plastycznie oprócz odkuwek, (t) – rury różnych średnic i grubości ścianek, (c) – odlewy, (f) – odkuwki. 
MT1+MT2
Sektory przemysłowe: PW - wytwarzanie, PE - badania przed i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem 
Sektory związane z wyrobem: (w) - złącza spajane, (wp) - wyroby przerabiane plastycznie oprócz odkuwek, (t) – rury różnych średnic i grubości ścianek, (c) – odlewy, (f) – odkuwki. 

Ważność certyfikatu: 
Okres ważności certyfikatu kompetencji wynosi 5 lat licząc od daty wydania certyfikatu. 

Odnowienie certyfikatu kompetencji: 
Po upływie pierwszego okresu ważności certyfikatu jego posiadacz może odnowić certyfikat na dalsze 5 lat po przedstawieniu następujących dokumentów: 
a) pozytywny wynik badań wzroku z ostatnich 12 miesięcy (formularz „Zaświadczenie o teście widzenia”), 
b) dowód ciągłej i zadowalającej pracy, bez przerw w stosowaniu metody, dla której uzyskał certyfikat, 
c) potwierdzenie swojego pracodawcy o braku uzasadnionych reklamacji do świadczonych przez niego usług objętych zakresem certyfikatu. 
Posiadacz certyfikatu składa ww. dokumenty oraz wniosek o odnowienie certyfikatu w ciągu 6 miesięcy przed upływem jego terminu ważności. Ośrodek Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa na podstawie złożonej dokumentacji dokonuje oceny kompetencji posiadacza certyfikatu i wydaje decyzję o ponownym wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu kompetencji. W szczególnych przypadkach, decyzją Ośrodka, wniosek o ponowne wydanie certyfikatu przedstawiony w okresie do 12 miesięcy po upływie ważności certyfikatu może być również uwzględniony. Certyfikat zostaje wtedy odnowiony na nowy 5-letni okres ważności. 

 

Recertyfikacja kompetencji: 
Po upływie każdego drugiego okresu ważności (co każde 10 lat) posiadacz certyfikatu kompetencji 1. i 2. stopnia ma możliwość jego odnowienia na nowy 5-letni okres po złożeniu dokumentów wymienionych powyżej (jak przy odnowieniu certyfikatu) oraz po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu praktycznego, przeprowadzonego zgodnie z uproszczoną procedurą, podczas którego ocenia się aktualne kwalifikacje do prowadzenia badań nieniszczących. 
Posiadacz certyfikatu zobowiązany jest z własnej inicjatywy do złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją do recertyfikacji. Wymagana dokumentacja powinna być złożona w ciągu 6 miesięcy przed upływem terminu ważności certyfikatu kompetencji. Jeśli wniosek o recertyfikację złożony będzie po 12 miesiącach od daty wygaśnięcia certyfikatu, to wszystkie egzaminy (ogólny, specjalistyczny i praktyczny) dla stopnia 1. i 2. muszą być ponownie zdane z wynikiem pozytywnym. 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek IS o wydanie certyfikatu VT/PT/MT

Zaświadczenie o teście widzenia

badaniawizualne,vt,uprawnieniavt,vt,cena,certyfikat,egzaminvt,kurs,szkolenie,vt1+vt2,vt1vt2,vt1 vt2, kurs vt1 vt2 bydgoszcz,torun,vt1vt2 kurs poznan,multisektor,badania ndt,kurs,szkolenie,recertyfikacja, po 10 latach,Bydgoszcz,Toruń,Włocławek,Grudziądz,Inowrocław,Świecie,Tuchola,Brodnica,kujawskopomorskie,pomorskie,wielkopolskie,warminskomazurskie,zachodniopomorskie,lodzkie,mazowieckie,instytut,spawalnictwa,is,dobracena,konkurencyjne,ceny,badaniamagnetycznoproszkowe,mt,uprawnieniamt,multisektor,mt,cena,certyfikat,egzaminvt,kurs,szkolenie,mt1+mt2,mt1mt2,mt1 mt2, kurs mt1 mt2 bydgoszcz,torun,mt1mt2 kurs poznan,recertyfikacja, po 10 latach,badaniandt,kurs,szkolenie,Bydgoszcz,Toruń,Włocławek,Grudziądz,Inowrocław,Świecie,Tuchola,Brodnica,kujawskopomorskie,

pomorskie,wielkopolskie,warminskomazurskie,zachodniopomorskie,lodzkie,mazowieckie,instytut,spawalnictwa,is,badaniapenetracyjne,pt,uprawnieniapt,multisektor,mt,cena,certyfikat,egzaminvt,kurs,szkolenie,pt1+pt2,pt1pt2,pt1 pt2, kurs pt1 pt2 bydgoszcz,torun,pt1pt2 kurs poznan,badania ndt,kurs,szkolenie,recertyfikacja, po 10latach,Bydgoszcz,Toruń,Włocławek,Grudziądz,Inowrocław,Świecie,Tuchola,Brodnica,Gdańsk,Poznan,olsztyn,warszawa,

gdynia,kujawskopomorskie,pomorskie,wielkopolskie,warminskomazurskie,zachodniopomorskie,lodzkie,mazowieckie, instytut,spawalnictwa,is,vt1+vt2,mt1+mt2,pt1+pt2,szkolenie,kurs,instytut,

spawalnictwa,uprawnienia,recertyfikacja,bydgoszcz,ndt

iawizualne,vt,uprawnieniavt,vt,cena,certyfikat,egzaminvt,kurs,szkolenie,vt1+vt2,vt1vt2,vt1 vt2, kurs vt1 vt2 bydgoszcz,torun,vt1vt2 kurs poznan,multisektor,badania ndt,kurs,szkolenie,recertyfikacja, po 10 latach,Bydgoszcz,Toruń,Włocławek,Grudziądz,Inowrocław,Świecie,Tuchola,Brodnica,kujawskopomorskie,pomorskie,wielkopolskie,warminskomazurskie,zachodniopomorskie,lodzkie,mazowieckie,instytut,spawalnictwa,is,dobracena,konkurencyjne,ceny,badaniamagnetycznoproszkowe,mt,uprawnieniamt,multisektor,mt,cena,certyfikat,egzaminvt,kurs,szkolenie,mt1+mt2,mt1mt2,mt1 mt2, kurs mt1 mt2 bydgoszcz,torun,mt1mt2 kurs poznan,recertyfikacja, po 10 latach,badaniandt,kurs,szkolenie,Bydgoszcz,Toruń,Włocławek,Grudziądz,Inowrocław,Świecie,Tuchola,Brodnica,kujawskopomorskie,

pomorskie,wielkopolskie,warminskomazurskie,zachodniopomorskie,lodzkie,mazowieckie,instytut,spawalnictwa,is,badaniapenetracyjne,pt,uprawnieniapt,multisektor,mt,cena,certyfikat,egzaminvt,kurs,szkolenie,pt1+pt2,pt1pt2,pt1 pt2, kurs pt1 pt2 bydgoszcz,torun,pt1pt2 kurs poznan,badania ndt,kurs,szkolenie,recertyfikacja, po 10latach,Bydgoszcz,Toruń,Włocławek,Grudziądz,Inowrocław,Świecie,Tuchola,Brodnica,Gdańsk,Poznan,olsztyn,warszawa,

gdynia,kujawskopomorskie,pomorskie,wielkopolskie,warminskomazurskie,zachodniopomorskie,lodzkie,mazowieckie, instytut,spawalnictwa,is,vt1+vt2,mt1+mt2,pt1+pt2,szkolenie,kurs,instytut,

spawalnictwa,uprawnienia,recertyfikacja,bydgoszcz,ndt

badaniawizualne,vt,uprawnieniavt,vt,cena,certyfikat,egzaminvt,kurs,szkolenie,vt1+vt2,vt1vt2,vt1 vt2, kurs vt1 vt2 bydgoszcz,torun,vt1vt2 kurs poznan,multisektor,badania ndt,kurs,szkolenie,recertyfikacja, po 10 latach,Bydgoszcz,Toruń,Włocławek,Grudziądz,Inowrocław,Świecie,Tuchola,Brodnica,kujawskopomorskie,pomorskie,wielkopolskie,warminskomazurskie,zachodniopomorskie,lodzkie,mazowieckie,instytut,spawalnictwa,is,dobracena,konkurencyjne,ceny,badaniamagnetycznoproszkowe,mt,uprawnieniamt,multisektor,mt,cena,certyfikat,egzaminvt,kurs,szkolenie,mt1+mt2,mt1mt2,mt1 mt2, kurs mt1 mt2 bydgoszcz,torun,mt1mt2 kurs poznan,recertyfikacja, po 10 latach,badaniandt,kurs,szkolenie,Bydgoszcz,Toruń,Włocławek,Grudziądz,Inowrocław,Świecie,Tuchola,Brodnica,kujawskopomorskie,

pomorskie,wielkopolskie,warminskomazurskie,zachodniopomorskie,lodzkie,mazowieckie,instytut,spawalnictwa,is,badaniapenetracyjne,pt,uprawnieniapt,multisektor,mt,cena,certyfikat,egzaminvt,kurs,szkolenie,pt1+pt2,pt1pt2,pt1 pt2, kurs pt1 pt2 bydgoszcz,torun,pt1pt2 kurs poznan,badania ndt,kurs,szkolenie,recertyfikacja, po 10latach,Bydgoszcz,Toruń,Włocławek,Grudziądz,Inowrocław,Świecie,Tuchola,Brodnica,Gdańsk,Poznan,olsztyn,warszawa,

gdynia,kujawskopomorskie,pomorskie,wielkopolskie,warminskomazurskie,zachodniopomorskie,lodzkie,mazowieckie, instytut,spawalnictwa,is,vt1+vt2,mt1+mt2,pt1+pt2,szkolenie,kurs,instytut,

spawalnictwa,uprawnienia,recertyfikacja,bydgoszcz,ndt

Kontakt:

GRUPA LUKSOR Sp. z o.o.

ul. Sieradzka 31b   PL 87-100 Toruń  

Handel                                         

tel: +48.56 659 06 93                                          biuro@grupaluksor.pl

Wypożyczalnia

tel: +48 502 650 577                                   logistyka1@grupaluksor.pl

Serwis

tel: +48 534 997 772                                         serwis@grupaluksor.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRUPA LUKSOR Sp. z o.o., Toruń, ul. Sieradzka 31B, email: odo@grupaluksor.pl;  Informacja szczegółowa czytaj więcej...

Toruń - ul. Sieradzka 31 B